Toán Lớp 5: 3,45 x 0,99 + 3,45 : 100 + 3,45 x 99

By Huyền Trâm

Toán Lớp 5: 3,45 x 0,99 + 3,45 : 100 + 3,45 x 99
Viết một bình luận