Toán Lớp 7: Cho các hàm số: y = f(x) = -5×2+ 1; y = g(x) = 2×3–1và y=h(x) = 7-6x. a) Hãy tính: f( -3); g( -3)vàh( -3). b+) Tìm giá trịcủa biến

Toán Lớp 7: Cho các hàm số:
y = f(x) = -5×2+ 1; y = g(x) = 2×3–1và y=h(x) = 7-6x.
a) Hãy tính: f( -3); g( -3)vàh( -3).
b+) Tìm giá trịcủa biến sốx, biết: f(x) = -179; g(x) = -1,25;h(x) = 3. giúp em em cảm ơn

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  y = f\left( x \right) =  – 5{x^2} + 1\\
  y = g\left( x \right) = 2{x^3} – 1\\
  y = h\left( x \right) = 7 – 6x\\
  a)\\
  f\left( { – 3} \right) =  – 5.{\left( { – 3} \right)^2} + 1 =  – 44\\
  g\left( { – 3} \right) = 2.{\left( { – 3} \right)^3} – 1 =  – 55\\
  h\left( { – 3} \right) = 7 – 6.\left( { – 3} \right) = 25\\
  b)\\
   + )f\left( x \right) =  – 179\\
   \Leftrightarrow  – 5{x^2} + 1 =  – 179\\
   \Leftrightarrow  – 5{x^2} =  – 180\\
   \Leftrightarrow {x^2} = 36\\
   \Leftrightarrow x = 6;x =  – 6\\
   + )g\left( x \right) =  – 1,25\\
   \Leftrightarrow 2{x^3} – 1 =  – 1,25\\
   \Leftrightarrow 2{x^3} = 0,25\\
   \Leftrightarrow {x^3} = \dfrac{1}{8}\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}\\
  Vậy\,x = \dfrac{1}{2}\\
   + h\left( x \right) = 3\\
   \Leftrightarrow 7 – 6x = 3\\
   \Leftrightarrow  – 6x =  – 4\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{2}{3}\\
  Vậy\,x = \dfrac{2}{3}
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận