Toán Lớp 7: Cho các hàm số: y = f(x) = -5×2+ 1; y = g(x) = 2×3–1và y=h(x) = 7-6x. a) Hãy tính: f( -3); g( -3)vàh( -3). b+) Tìm giá trịcủa biến

By Phương

Toán Lớp 7: Cho các hàm số:
y = f(x) = -5×2+ 1; y = g(x) = 2×3–1và y=h(x) = 7-6x.
a) Hãy tính: f( -3); g( -3)vàh( -3).
b+) Tìm giá trịcủa biến sốx, biết: f(x) = -179; g(x) = -1,25;h(x) = 3. giúp em em cảm ơn
Viết một bình luận