Toán Lớp 4: Tính 6+3+4 cách tính nào sau đây thuận tiện nhất : A. 6+3+4=( 6+4) +3=10+3=13 B.6+3+4=6+(4+3)=6+7=13 C.6+3+4=(6+3)+4=9+4=13 D.6+3+4=4+(

Toán Lớp 4: Tính 6+3+4 cách tính nào sau đây thuận tiện nhất :
A. 6+3+4=( 6+4) +3=10+3=13
B.6+3+4=6+(4+3)=6+7=13
C.6+3+4=(6+3)+4=9+4=13
D.6+3+4=4+(3+6)=4+9+13

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Tính 6+3+4 cách tính nào sau đây thuận tiện nhất : A. 6+3+4=( 6+4) +3=10+3=13 B.6+3+4=6+(4+3)=6+7=13 C.6+3+4=(6+3)+4=9+4=13 D.6+3+4=4+(”

Viết một bình luận