Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho hàm số y=-3x. a, vẽ đồ thị hàm số trên. b, điểm N(-4;-2) có thuộc đồ thị hàm số trên ko vì sao?

Toán Lớp 7: Cho hàm số y=-3x. a, vẽ đồ thị hàm số trên. b, điểm N(-4;-2) có thuộc đồ thị hàm số trên ko vì sao?

Comments ( 2 )

 1. Trả lời:
  a,
  $\text{Cho x=1 thì y=-3,ta có điểm(1;-3)}$
  $\text{Hình dưới}$
  b,N(-4;-2)=>x=-4;y=-2
  $\text{Thay}$ x;y $\text{vào hàm số trên ta có:}$
  -2=-3.(-4)=12
  $\text{Mà}$ -2 \ne 12
  =>N(-4;-2) $\text{không thuộc đô thị hàm số}$

  toan-lop-7-cho-ham-so-y-3-a-ve-do-thi-ham-so-tren-b-diem-n-4-2-co-thuoc-do-thi-ham-so-tren-ko-vi

 2. Giải đáp:
  a,
   Cho x = 1 thì y = -3, ta có điểm (1; -3)
  Đồ thị của hàm số y = -3x là đường thẳng đi qua điểm (1; -3) và gốc tọa độ O(0; 0)
  Ta có đồ thị hàm số ( .ảnh )
  ————–
  b,
  Điểm N(-4;-2) -> x_N=−4 và y_N=−2
  Thay x_N=−4 vào hàm số y=-3x, ta được: 
  y=−3⋅(−4)=12≠y_N
  -> N(-4;-2) không thuộc đồ thị hàm số y=-3x
  ∘ dariana 

  toan-lop-7-cho-ham-so-y-3-a-ve-do-thi-ham-so-tren-b-diem-n-4-2-co-thuoc-do-thi-ham-so-tren-ko-vi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Tú