Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất N biết: 7/2 < N < 13/3 A. N = 3 B. N= 4 C. N=22/6 D.N = 9/2 Lưu ý

Toán Lớp 4: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất N biết: 7/2 < N < 13/3 A. N = 3 B. N= 4 C. N=22/6 D.N = 9/2 Lưu ý 7/2, 13/3, 22/6, 9/2 là phân số

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì 3<7/2=> loại A
  Vì 4>7/2 và 4<13/3=> và 4∈N chọn B
  Vì 22/6>7/2 và 22/6<13/3 và 22/6∉N => loại C
  Vì 9/2>13/3=> loại D
  Vậy chọn B
   

 2. Ta có:
  7/2 = 3 1/2
  13/3 = 4 1/3
  Mà N là số tự nhiên:
  => \(\left[ \begin{array}{l}N = 3\\N = 4\end{array} \right.\) 
  Mà 7/3 = 3 1/2 > 3
  => N= 3 không thỏa mãn.
  => N = 4
  Thử lại:
  7/2 < 4 < 13/3
  Vậy chọn B

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )