Toán Lớp 4: Biết tổng của 5 số tự nhiên liên tiếp là 95. Hãy tìm 5số đó

Toán Lớp 4: Biết tổng của 5 số tự nhiên liên tiếp là 95. Hãy tìm 5số đó

TRẢ LỜI

 1. Gọi số tự nhiên nhỏ nhất là a
  Ta có:
  a + (a + 1) + (a + 2) + (a + 3) + (a + 4) = 95
  (a + a + a + a + a) + (1 + 2 + 3 + 4) = 95
  5 × a + 10 = 95
  5 × a = 95 – 10
  5 × a = 85
  a = 85 : 5
  a = 17
  Nên các số tự nhiên tiếp theo là 18 ; 19 ; 20 ; 21
  Vậy các số tự nhiên cần tìm là 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21

  Trả lời
 2. Gọi số tự nhiên nhỏ nhất trong 5 số là a
  Số thứ 2 là: a+1
  Số thứ 3 là: a+2
  Số thứ 4 là: a+3
  Số thứ 5 là: a+4
  Vì tổng của 5 số tự nhiên liên tiếp đó là 95
  Ta có:
  a+(a+1)+(a+2)+(a+3)+(a+4)=95
  a+a+1+a+2+a+3+a+4=95
                          5×a+10=95
                               5×a=95-10
                                5×a=85
                                     a=85:5
                                     a=17
  Số  thứ  nhất  là : 17
  Số  thứ  hai  là : 17 + 1 = 18
  Số  thứ  ba  là : 17 + 2 = 19
  Số  thứ  tư  là : 17 + 3 = 20
  Số  thứ  năm  là : 17 + 4 = 21
   

  Trả lời

Viết một bình luận