Toán Lớp 5: Tìm 3 giá trị của x sao cho 0,2

Toán Lớp 5: Tìm 3 giá trị của x sao cho 0,2

TRẢ LỜI

 1. 0,2 < x < 3/[10]
  0,2 < x < 0,3
   Các giá trị của x có thể thỏa mãn là : 
    x =  0,21 ; 0,22 ; 0,23   
   Do 20 < 21 < 22 < 23 < 30
  nên 0,20 < 0,21 < 0,22 < 0,23 < 0,30
  nên 0,2 < 0,21 < 0,22 < 0,23 < 0,3

  Trả lời

Viết một bình luận