Toán Lớp 6: So sánh A =2/1.2.3 + 2/2.3.4 + 2/3.4.5 +-.. + 2/ 2013 .2014.2015 B = 1/2

Toán Lớp 6: So sánh
A =2/1.2.3 + 2/2.3.4 + 2/3.4.5 +…… + 2/ 2013 .2014.2015 B = 1/2

TRẢ LỜI

 1. A = 2/(1.2.3) + 2/(2.3.4) + 2/(3.4.5) + … + 2/(2013.2014.2015)
  A = 1/(1.2) – 1/(2.3) + 1/(2.3) – 1/(3.4) + 1/(3.4) – 1/(4.5) + … + 1/(2013.2014) – 1/(2014.2015)
  A = 1/(1.2) – 1/(2014.2015)
  A = 1/2 – 1/(2014.2015)
  Mà 1/2 – 1/(2014.2015) < 1/2
  <=> A < 1/2
  <=> A < B
  Vậy A < B

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=2/(1.2.3)+2/(2.3.4)+2/(3.4.5)+…+2/(2013.2014.2015)
  =>A=1/1.2-1/2.3+1/2.3-1/3.4+1/3.4-1/4.5+1/4.5+…+1/2013.2014-1/2014.2015
  =>A=1/1.2-1/2014.2015
  =>A=1/2-1/2014.2015<1/2=B
  Vậy A<B
   

  Trả lời

Viết một bình luận