Toán Lớp 4: một chuyến xe lửa có 3 toa xe,mỗi toa chở 14580kg hành và có 6 toa xe khác,mỗi toa chở 13275kg hàng.Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao n

Toán Lớp 4: một chuyến xe lửa có 3 toa xe,mỗi toa chở 14580kg hành và có 6 toa xe khác,mỗi toa chở 13275kg hàng.Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: một chuyến xe lửa có 3 toa xe,mỗi toa chở 14580kg hành và có 6 toa xe khác,mỗi toa chở 13275kg hàng.Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao n”

 1. Answer
  $\text{3 toa xe chở số kg hàng là:}$
  14580 xx 3 = 43740 $\text{(kg)}$
  $\text{6 toa xe khác chở số kg hàng là:}$
  13275 xx 6 = 79650 $\text{(kg)}$
  $\text{Tổng số kg hàng của toa xe đó là:}$
  43740 + 79650 = 123390 $\text{(kg)}$
  $\text{Có tất cả số toa là:}$
  3 + 6 = 9 $\text{(toa)}$
  $\text{Trung bình mỗi toa xe chở số kg hàng là:}$
  123390 : 9 = 13710 $\text{(kg)}$
  $\text{Đáp số : 13710 kg}$

Viết một bình luận