Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Lân có 20 hòn bi. Long có số bi bằng một nửa số bi của Lân. Quý có số bi nhiều hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 6 hòn bi . Hỏi Quý

Toán Lớp 4: Lân có 20 hòn bi. Long có số bi bằng một nửa số bi của Lân. Quý có số bi nhiều hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 6 hòn bi . Hỏi Quý có bao nhiêu hòn bi?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Long có số bi là :    20 : 2 = 10 ( viên ) 
  Trung bình cộng của Lân và Long là : ( 10 + 20 ) : 2 = 15 ( viên ) 
  Quý có số bi là 15 + 6 = 21( viên)
              Đáp số 21 viên bi

 2. Giải đáp:
   Quý có $24$ hòn bi
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số hòn bi Long có là:
  $20 : 2 = 10$ (hòn bi)
  Số hòn bi Quý có là:
  $(20 + 10 + 6) : 2 + 6 = 24$ (hòn bi)
  Đáp số : $24$ hòn bi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang