Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Cho một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng số đó gấp 6 lần tổng các chữ số của nó số đó là bao nhiêu?

Toán Lớp 4: Cho một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng số đó gấp 6 lần tổng các chữ số của nó số đó là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Gọi số cần tìm là ab theo bài ra ta có 
  ab = 6 × ( a + b )
  ⇔10a + b = 6a + 6b
  ⇔ 10a -6a = 6b – b
  ⇔ 4a = 5b
  ⇔ ab = 54
  Cần tìm là : 54

 2. $\text{@ Jasmine}$
  Gọi số cần tìm là $\overline{ab}$
  Ta có :
  ( a + b ) xx 6 = $\overline{ab}$
  a xx 6 + b xx 6 = a xx 10 + b xx 1
  b xx 6 – b xx 1 = a xx 10 – a xx 6
  b xx 5 = a xx 4
  -> Vậy a = 5 , b = 4
  Kết luận : số cần tìm là 54
  Đáp số : 54
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )