Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: 60đ nên giải chi tiết + ko tắt bc giúp mình nha , nhớ đặt điều kiện cho ẩn đó :333 Bài 6. Một ca nô chạy trên sông trong 7 giờ, xuôi dò

Toán Lớp 9: 60đ nên giải chi tiết + ko tắt bc giúp mình nha , nhớ đặt điều kiện cho ẩn đó :333
Bài 6. Một ca nô chạy trên sông trong 7 giờ, xuôi dòng 108 km và ngược dòng 63 km. Một lần khác, ca nô cũng chạy trong 7 giờ xuôi dòng 81 km và ngược dòng 84 km. Tính vận tốc của dòng nước chảy và vận tốc thật của ca nô (vận tốc thựccủa ca nô không đổi)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Vận tốc dòng nước chảy là 3km/h, vận tốc riêng của ca nô là 24km/h.
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  toan-lop-9-60d-nen-giai-chi-tiet-ko-tat-bc-giup-minh-nha-nho-dat-dieu-kien-cho-an-do-333-bai-6-m

 2. Giải đáp:
  Vận tốc dòng nước chảy là 3km/h, vận tốc riêng của ca nô là 24km/h
  Lời giải:
  Gọi vận tốc xuôi dòng là: a (km/h, a>0)
  Gọi vận tốc ngược dòng là: b (km/h, b>0)
   ca nô chạy trên sông trong 7 giờ xuôi dòng 108km và ngược dòng 63km
  $⇒\dfrac{108}{a}+\dfrac{63}{b}=7$
  Vì ca nô đó cũng chạy 7 giờ, xuôi dòng 81km và ngược dòng 84km
  $⇒\dfrac{81}{a}+\dfrac{84}{b}=7$
  Ta có hệ phương trình:
  ${\dfrac{108}{a}+\dfrac{63}{b}=7}$
  ${\dfrac{81}{a}+\dfrac{84}{b}=7}$
  $⇔$ ${a=27}$
  $⇔$ ${b=21}$
  Ta có vận tốc xuôi dòng: 
  $v_ca nô + v_dòng nước =27$
  Vận tốc ngược dòng:
  $v_ca nô – v_dòng nước =21$
  $⇒v_dòng nước =(27-21):2= 3km/h$
  $⇒v_ca nô = 27 – 3 = 24km/h$
  Vậy vận tốc dòng nước chảy là 3km/h, vận tốc riêng của ca nô là 24km/h.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai