Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Cách thử lại phép chia có chữ số tận cùng là chữ 0 có dư

Toán Lớp 4: Cách thử lại phép chia có chữ số tận cùng là chữ 0 có dư

Comments ( 2 )

  1. Ta lấy :   Kết quả x số chia + số dư
     

  2. Ta lấy : Tách số chia thành tích của hai thừa số, sau đó áp dụng cách chia một số cho một tích để tính giá trị biểu thức.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )