Toán Lớp 4: Bài 5: Có 3 đội xe chở hàng vào thành phố. Đội thứ nhất có 6 xe, mỗi xe chở được 25 tạ hàng. Đội thứ 2 có 5 xe, mỗi xe chở được 30 tạ h

Toán Lớp 4: Bài 5: Có 3 đội xe chở hàng vào thành phố. Đội thứ nhất có 6 xe, mỗi xe chở được 25 tạ hàng. Đội thứ 2 có 5 xe, mỗi xe chở được 30 tạ hàng. Đội thứ 3 có 4 xe, mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 6 tạ.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  *Cách 1:
  Có tất cả số xe là:
          6 + 5 + 4 = 15 ( xe )
  3 đội chở tất cả số tạ hàng là:
          25 + 30 + 45 = 90 ( tạ )’
  Trung bình 1 xe chở được số tạ hàng là:
           90 : 15 = 6 ( tạ )
                     Đáp số: 6 tạ
  *Cách 2:
  Trung bình 1 xe chở số tạ hàng là:
             ( 25 + 30 + 45 ) : ( 6 + 5 + 4 ) = 6 ( tạ )
                             Đáp số: 6 tạ.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải:
  Đội thứ nhất chở được số tạ hàng là:
  25 × 6 = 150 (tạ)
  Đội thứ hai chở được số tạ hàng là:
  5 × 30 = 150 (tạ)
  Đội thứ ba chở được số tạ hàng là:
  4 × 45 = 180 (tạ)
  Có số xe là:
  6 + 5 + 4 = 15 (xe)
  Tổng số tạ hàng là :
  180 + 150 + 150 = 480 (tạ)
  Trung bình mỗi xe chở số tạ hàng là:
  480 : 15 = 32 (tạ)
  Đáp số : 32 tạ hàng

  Trả lời

Viết một bình luận