Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Bài 4 : Người ta thu hoạch lúa ở hai thửa ruộng. Nếu giảm số thóc thu được ở thửa ruộng A đi 4 lần thì số thóc ở hai thửa bằng nhau. Tí

Toán Lớp 4: Bài 4 : Người ta thu hoạch lúa ở hai thửa ruộng. Nếu giảm số thóc thu được ở thửa ruộng A đi 4 lần thì số thóc ở hai thửa bằng nhau. Tính số thóc thửa B biết trung bình mỗi thửa thu được 2 tạ 3 kg

Comments ( 2 )

 1. text{đổi 2 tạ 3 kg =203 kg}
  Vì nếu giảm số thóc ở thửa ruộng A đi 4 lần thì hai thửa ruộng bằng nhau nên thửa ruộng B bằng 1/4 thửa ruộng A
  text{Tổng số thóc của 2 thửa ruộng là :}
  203 xx 2 = 406 (kg)
  text{giá trị 1 phần là :}
  406 : ( 4 + 1) = 81,2 (kg)
  text{số thóc của thửa ruộng B là :}
  81,2 xx 1 = 81,2 (kg)
  text{Đáp số : 81,2kg}

 2. Đổi: 2 tạ 3  kg = 203  kg
  Tổng số thóc thu được ở hai thửa ruộng là:
  203 × 2 = 406  (kg)
  Nếu giảm số thóc thu được ở thửa ruộng là A đi 4 lần thì số thóc hai thửa ruộng bằng nhau nên số thóc thửa ruộng A thu được gấp 4 lần số thóc thửa ruộng B
  Coi số thóc ở thửa ruộng A là 4 phần bằng nhau thì thửa ruộng B là 1 phần như thế.
  Tổng số phần bằng nhau là:
  4 + 1 = 5 (phần)
  Thửa ruộng B thu hoạch được là:
  406 : 5 × 1 = 81,2  (kg)’
  Đáp số: 81,2  kg

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương