Toán Lớp 4: Bài 4: Một sân trường hình chữ nhật có diện tích 1620m2, biết chiều dài là 45m. a) Tìm chiều rộng của sân trường. b) Tìm chu vi của sân

Toán Lớp 4: Bài 4: Một sân trường hình chữ nhật có diện tích 1620m2, biết chiều dài là 45m.
a) Tìm chiều rộng của sân trường.
b) Tìm chu vi của sân trường

TRẢ LỜI

 1. $\text{Lời giải }$
   a, Chiều rộng của sân trường hình chữ nhật đó là :
        $\text{1620 : 45=36(m)}$
  b, Chu vi của sân trường hình chữ nhật đó là :
        $\text{(45+36)x2=162(m)}$
                      $\text{Đáp số : a, 26m   b, 162m}$

  Trả lời

Viết một bình luận