Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Bài 2. Cho hai số có tích là 120, nếu giữ nguyên số thứ hai và giảm số thứ nhất 5 đơn vị thì tích mới là 80.

Toán Lớp 4: Bài 2. Cho hai số có tích là 120, nếu giữ nguyên số thứ hai và giảm số thứ nhất 5 đơn vị thì tích mới là 80.

Comments ( 2 )

 1. $\text{5 lần số thứ 2 là}$
  $\text{120-80=40}$
  $\text{Số thứ 2 là}$
  $\text{40:5=8}$
  $\text{Số thứ nhất là}$
  $\text{120:8=15}$
  _________________________________
  $\text{Thử lại}$
  $\text{Tích của 2 số đó là}$
  $\text{15×8=120}$
  $\text{Tích của 2 số đó sau khi giảm là}$
  $\text{10×8=80}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nếu giữ nguyên số thứ 2 và giảm số thứ nhất đi 5 đơn vị thì tích giảm đi số đơn vị bằng 5 lần số   thứ 2. 
  => 5 lần số thứ 2 là:
      120 – 80 = 40
  số thứ 2 là:
      40 : 5 = 8
  số thứ nhất là: 
      120 : 8 = 15
  Đáp số: số thứ 1: 15
                Số thứ 2: 8

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly