Toán Lớp 4: Bài 1 : tính bằng cách thuận tiện nhất A) 68+95+32+5= = = B) 102+7+243+98=

Toán Lớp 4: Bài 1 : tính bằng cách thuận tiện nhất
A) 68+95+32+5=
=
=
B) 102+7+243+98=
=
=
Bài 2: tìm x
A) x × 5 = 106570
B)450906 :x= 6
Có bạn nào biết hôm ♥️♥️♥️♥️

TRẢ LỜI

 1. @Thỏ
  Bài 1: 
  a) 68 + 95 + 32 + 5 = (68 + 32) + (95 + 5) = 100 + 100 = 200
  b) 102 + 7 + 243 + 98 = (102 + 98) + (7 + 243) = 200 + 250 = 450
  Bài 2:
  a) x x 5 = 106570
  ⇒ x = 106570 : 5
  ⇒ x = 21314
  b) 450906 : x = 6
  ⇒ x = 450906 : 6 
  ⇒ x = 75151
   

  Trả lời
 2. bài 1)
  a) 68 + 95 + 32 + 5
  = ( 68 + 32) + ( 95 + 5)
  = 100 + 100
  = 200
  ———————————
  b) 102 + 7 + 243 + 98
  = ( 102 + 98) + ( 7 + 243)
  =200 + 250
  = 450
  ====================================
  Bài 2)
  a) x xx 5 = 106 570
    x          = 106 570 : 5
    x           = 21 314
  ——————————————–
  b)450 906 : x = 6
                     x = 450 906 : 6
                     x =75 151

  Trả lời

Viết một bình luận