Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ( Cho từng loại có chứng minh không, Vì Sao ? ) Không viết được Giả Thiết – Kết luận. Cho Hì

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ( Cho từng loại có chứng minh không, Vì Sao ? ) Không viết được Giả Thiết – Kết luận. Cho Hình Vẽ
a) Chứng Minh : ∆ABC ~ ∆HAC.
b) Chứng Minh : ∆HAC ~ ∆ABC.
c) Chứng Minh : ∆ABC ~ ∆HBA.
d) Chứng Minh : ∆ABC ~ ∆HCA.
e) Chứng Minh: ∆HAB ~ ∆HCA.
f) Chứng Minh : ∆HAB ~ ∆HBA.

Comments ( 1 )

  1.  Chúc bạn học tốt 🙂

    toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-cho-tung-loai-co-chung-minh-khong-vi-sao-kh

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )