Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ( Cho từng loại có chứng minh không, Vì Sao ? ) Không viết được Giả Thiết – Kết luận. Cho Hì

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ( Cho từng loại có chứng minh không, Vì Sao ? ) Không viết được Giả Thiết – Kết luận. Cho Hình Vẽ
a) Chứng Minh : ∆ABC ~ ∆HAC.
b) Chứng Minh : ∆HAC ~ ∆ABC.
c) Chứng Minh : ∆ABC ~ ∆HBA.
d) Chứng Minh : ∆ABC ~ ∆HCA.
e) Chứng Minh: ∆HAB ~ ∆HCA.
f) Chứng Minh : ∆HAB ~ ∆HBA.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận