Toán Lớp 4: Ba bạn Mơ Đào đếm số điểm 10 trong tháng 11 bạn Mơ được số đ10 bằng TBC các đ10 của 3 bạn là 2đ .Bạn Mận Có 13 đ10.hỏi Mơ ĐÀO CÓ MẤY Đ1

Toán Lớp 4: Ba bạn Mơ Đào đếm số điểm 10 trong tháng 11 bạn Mơ được số đ10 bằng TBC các đ10 của 3 bạn là 2đ .Bạn Mận Có 13 đ10.hỏi Mơ ĐÀO CÓ MẤY Đ10

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Ba bạn Mơ Đào đếm số điểm 10 trong tháng 11 bạn Mơ được số đ10 bằng TBC các đ10 của 3 bạn là 2đ .Bạn Mận Có 13 đ10.hỏi Mơ ĐÀO CÓ MẤY Đ1”

 1. Giải đáp:
  Số nhỏ nhất có hai chữ số = 10
  Số lớn nhất có một chữ số = 9
  Bạn Hà đạt được số điểm 10 là:
  10 + 8 = 18 (số điểm)
  Bạn Hằng đạt được số điểm 10 là:
  9 + 10 = 19 (số điểm)
  Đáp số: Hà: 18 số điểm 10/ Hằng: 19 số điểm 10
   

 2. Số nhỏ nhất có hai chữ số :10
  Số lớn nhất có một chữ số : 9
  Bạn Hà có   số điểm 10 là:
  10 + 8 = 18 ( điểm)
  Bạn Hằng  có được số điểm 10 là:
  9 + 10 = 19 (  điểm)
  Đáp số:
  Hà : 18 điểm 10
  Hằng: 19 điểm 10
   

Viết một bình luận