Toán Lớp 4: a) 274 + X = 45 203 X + 987 = 1024 12 756 + X = 47 005 X + 39 786 = 509 764 b) X – 756 = 215 X – 25 734 = 475 29 450 – X = 15 429 175 3

Toán Lớp 4: a) 274 + X = 45 203
X + 987 = 1024
12 756 + X = 47 005
X + 39 786 = 509 764
b) X – 756 = 215
X – 25 734 = 475
29 450 – X = 15 429
175 347 – X = 25 738

TRẢ LỜI

 1. a) 274 + x = 45203
                 x = 45203-274
                 x = 44929
  b) x + 987 = 1024 
                 x = 1024 + 987
                 x = 2011
  c) 12756 + x = 47005 
                     x = 47005 – 12756 
                     x = 34249
  d) x + 39786 = 509764 
                      x = 509764 – 39786 
                      x = 469978
  đ) x – 756 = 215
                 x = 215 + 756 
                 x = 971
  e) x – 25734 = 475 
                    x = 475 + 25734 
                    x = 26209 
  f) 29450 – x = 15429 
                   x = 29450 – 15429 
                   x = 14021
  g) 175347 – x = 25738 
                       x = 175347 – 25738 
                       x = 149609 
  * Nếu bạn thắc mắc thì hỏi mk 
  * Mk xin CTLHN ( nếu có thể ) 
  #nocopy
  #khanhlinh_k8

  Trả lời
 2. Giải đáp: a
  x=44929
  x=37
  x=34249
  x=469978
  b,
  x=971
  x=26209
  x=14021
  x=149609
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   với ý a là tìm các số hạng em chỉ cần lấy tổng – số hạng đã biết là ra số hạng còn lại (x)
  với ý b 2 câu đầu là tìm số bị trừ, em chỉ cần lấy hiệu+số trừ sẽ ra số bị trừ cần tìm
  với 2 câu cuối ý b là tìm số trừ, em chỉ cần lấy số bị trừ-hiệu sẽ ra số trừ cần tìm
  Cho mình ctlhn và 5 sao nhé

  Trả lời

Viết một bình luận