Toán Lớp 8: có x+y=10;xy=24;x>y. không tính x,y ,hãy tính a,x^2-y^2. b, x^4-y^4

Toán Lớp 8: có x+y=10;xy=24;x>y. không tính x,y ,hãy
tính a,x^2-y^2.
b, x^4-y^4

TRẢ LỜI

Viết một bình luận