Toán Lớp 4: 36+51= 27+64= 192+53= 731+219= 396,65+671,85=

Toán Lớp 4: 36+51=
27+64=
192+53=
731+219=
396,65+671,85=

TRẢ LỜI

Viết một bình luận