Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: 1: Đặt tính rồi tính a/ 4284 : 126 d/ 3456 : 135 b/9775 :425

Toán Lớp 4: 1: Đặt tính rồi tính
a/ 4284 : 126 d/ 3456 : 135
b/9775 :425 e/ 3806 : 324
c/6880 : 215 g/11655 : 523
các bạn đặt tính ngắn cho mình nhé
ai làm nhanh thì mình cho xin hay nhất luôn

Comments ( 2 )

 1. a/ 4284 |126
      0504 |34
          00
  b/9775 |425
      1275 |23
          00
  c/6880 |215
     0430 |32
         00
  d/ 3456 |135
       0756 |25,6
         0810
             00
  e/ 3806  |324
      0566  |11,74(Mik lấy đến chữ số thứ 2 ở hàng thập phân nhé,vì phép tính này dư)
        2420
          1520
            224
  g/11655  |523
      01195  |22,28
         01490
           04440
             0256
  Học Tốt Nhé :3!
             

 2.  4284:126=34 dư 40
  9775:425=23
  6880:215=32 dư 20
  3456:135=25 dư 121
  3806:324=11 dư 237
  11655:523=22 dư 149
  Xin lỗi vì trả lời lâu nha

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hòa Tâm