Toán Lớp 8: chứng minh rằng không tồn tại hai số nguyên a, b thỏa mãn a3 = b3 + 2013

By Thanh Thu

Toán Lớp 8: chứng minh rằng không tồn tại hai số nguyên a, b thỏa mãn a3 = b3 + 2013

0 bình luận về “Toán Lớp 8: chứng minh rằng không tồn tại hai số nguyên a, b thỏa mãn a3 = b3 + 2013”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 
  (a+b)^3= a^3+ b^3+ 3ab. (a+b)
  =2013+ 3ab. (a+b) \vdots 3

  ⇒ (a+b)^3 \vdots 3

  → (a + b) \vdots 3

  → (a+ b)^3 \vdots 27

  Có 3ab.(a+b) \vdots 9

   2013 = (a+b)^3− 3ab. (a+b) \vdots 9 (vô lý)

   vì 2013 chia 9 dư 6
  → Không thỏa mãn

   →  không tồn tại hay hai số nguyên dương a và b thỏa mãn đề bài

  Trả lời

Viết một bình luận