Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: câu 3. Hãy tính (x+2)²= A x² – 4x +4 B x² + 2x + 2 C x² – 2x +4 Câu 4. Phân tích đa thức thành nhân tử: 6x – 3= A. 3(2x-3) B. 2(3x-1) C

Toán Lớp 8: câu 3. Hãy tính (x+2)²=
A x² – 4x +4
B x² + 2x + 2
C x² – 2x +4
Câu 4. Phân tích đa thức thành nhân tử: 6x – 3=
A. 3(2x-3)
B. 2(3x-1)
C. 2(2x-3)
D. 3(2x-1)
Câu 5. Tìm đẳng thức sai
A. (x-y)² = x²-2xy+y²
B. (A-B) (A+B) = A²+B²
C. (A+B) (A-B) = A²-B²
D.(A+y)² = A²+2Ay+y²

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Câu 3 : Hãy tính ( x + 2 )² = 
  ( x + 2 )² => hằng đẳng thức 1
  => loại được câu A, C 
  => Chọn B 
  Câu 4 : Phân tích đa thức thành nhân tử : 6x – 3 = 
     6x – 3
  = 3 ( 2x – 1 )
  => Chọn D 
  Câu 5 : Tìm hằng đẳng thức sai 
  A. ( x – y )² = x²- 2xy + y² => HĐT 2 
  => Đúng 
  B. ( A – B ) ( A + B ) = A² + B² 
  <=> HĐT đúng là ( A + B )( A – B ) = A² – B² 
  => Sai 
  C. ( A + B ) ( A – B ) = A² – B² => HĐT 3 
  => Đúng 
  D. ( A + y )² = A² + 2Ay + y² => HĐT 1 
  => Đúng 
  #Chúcbanhoctot

 2. (x+2)^2
  =x^2+2.x.2+2^2
  =x^2+4x+4
  => Dùng hằng đẳng thức: (a+b)^2=a^2+2ab+b^2
  $\\$
  6x-3
  =3.2x-3
  =3.(2x-1)
  => Đặt nhân tử chung.
  $\\$
  a)(x-y)^2
  =x^2-2xy+y^2
  =>Đúng
  $\\$
  b)(a-b).(a+b)
  =a^2-b^2
  =>Sai
  $\\$
  c)(a+b).(a-b)
  =a^2-b^2
  =>Đúng
  $\\$
  d)(a+y)^2
  =a^2+2ay+y^2
  =>Đúng
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh