Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: 1. 6m2 45dm2 = …dm2 2. Tìm y, biết: y x 13 + y x 7 = 8920. 3. Trường Ngôi Sao Hà Nội thành lập năm 2010. Năm đó thuộc thế kỉ thứ

Toán Lớp 4: 1. 6m2 45dm2 = …dm2
2. Tìm y, biết: y x 13 + y x 7 = 8920.
3. Trường Ngôi Sao Hà Nội thành lập năm 2010. Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
4. Tìm x biết trung bình cộng của x và 2021 là 2028.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 . 6m^2 45dm^2 = 645 dm^2
  2. y × 13 + y × 7 = 8920
      y × ( 13 + 7 ) = 8920
      y × 20 = 8920
      y          = 8920 : 20
      y          = 446
  3. Trường Ngôi Sao Hà Nội thành lập năm 2010. Năm đó thuộc thế kỉ thứ 21
  4. Tổng của x và 2021 là : 
             2028 × 2 = 4056
        → x là : 
              4056 – 2028 = 2035

 2. 1.
  6 m^{2} 45 dm^{2} = 645 dm^{2}
  2.
  y xx 13 + y xx 7 = 8920
  y xx (13 + 7) = 8920
  y xx 20 = 8920
  y = 8920 : 20 = 446
  Vậy y = 446
  3.
  XXI = 21
  4.
  Tổng của 2 số là :
  2028 xx 2 = 4056
  =>x     là :
  4056 – 2021 = 2035
  Vậy x = 2035

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )