Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 12, bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên được tích là 1,23. Tìm tích đúng của phép nhân đó.

Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 12, bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên được tích là 1,23. Tìm tích đúng của phép nhân đó.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 12, bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên được tích là 1,23. Tìm tích đúng của phép nhân đó.”

 1. Giải đáp:0,5043
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  khi nhân một số với 12, bạn Lan đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng thì đã nhân với số đó với các chữ số là 12 là:
  1+2=3
   Theo đề bài,5 lần thừa số thứ nhất là:1,23.Do đó thừa số thứ nhất là
  1,23:3=0,41
  Tích đúng của hai số đó là:
  0,41*1,23=0,5043

  Trả lời

Viết một bình luận