Toán Lớp 4: 1. 2dm ² 3cm ² ==-.cm ² 2.tính bằng cách thuận tiện nhất :a] 5416 × 15 + 5416 × 85 b] 2350 × 97 – 23506 × 17

By Thanh Hương

Toán Lớp 4: 1. 2dm ² 3cm ² =……………..cm ²
2.tính bằng cách thuận tiện nhất :a] 5416 × 15 + 5416 × 85
b] 2350 × 97 – 23506 × 17
Viết một bình luận