Toán Lớp 11: Bàn đầu trong lớp gồm 4 học sinh. Giáo viên muốn đổi chỗ 4 bạn này cho nhau. Hỏi có bao nhiêu cách?

Toán Lớp 11: Bàn đầu trong lớp gồm 4 học sinh. Giáo viên muốn đổi chỗ 4 bạn này cho nhau. Hỏi
có bao nhiêu cách?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận