Toán Lớp 10: cho A(1;2),B(3;4) tìm D thuộc oy sao cho tam giác ABD vuông tại D

By Hiểu Vân

Toán Lớp 10: cho A(1;2),B(3;4) tìm D thuộc oy sao cho tam giác ABD vuông tại D
Viết một bình luận