Toán Lớp 3: trong một hình chữ nhật chiều dài gấp 3 lần chiều rộng , 2 lần chiều rộng bằng 36

Toán Lớp 3: trong một hình chữ nhật chiều dài gấp 3 lần chiều rộng , 2 lần chiều rộng bằng 36

TRẢ LỜI

Viết một bình luận