Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Tổng của hai số là số lớn nhất có ba số khác nhau.biet Số thứ nhất bằng 1/3 tổng hai số đó.tìm số thứ hai

Toán Lớp 3: Tổng của hai số là số lớn nhất có ba số khác nhau.biet
Số thứ nhất bằng 1/3 tổng hai số đó.tìm số thứ hai

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 658
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng của 2 số đó là : 987
  Số thứ nhất là :
  987 : 3 = 329
  Số thứ 2 là :
  987 – 329 = 658
  Đáp số : 658
  Vậy số thứ 2 là : 658
  @munzsayhi
  —Xinctlhn—

 2. $\text{@ Jasmine}$
  Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là : 987 -> tổng hai số là 987
  Số thứ nhất là :
  987 xx 1/3 = 329
  Số thứ hai là :
  987 – 329 = 658
  Đáp số : 658
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu