Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Tóm tắt và giải Một công ti vận tải có bốn đội xe , đội một có 18 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 16 ô tô. Hỏi công ti đó có bao nhiê

Toán Lớp 3: Tóm tắt và giải
Một công ti vận tải có bốn đội xe , đội một có 18 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 16 ô tô. Hỏi công ti đó có bao nhiêu xe o tô?
2. Tính
510 – 78:6=
3. Tìm một số biết rằng lấy số đó chia 7 thì được thương là 38 và số dư là số dư lớn nhất

Comments ( 2 )

 1. $\text{1/ Số ô tô công ti đó có là:}$ $\\$ $\text{16 x 3 + 18 = 66 (ô tô)}$ $\\$ $\text{Đáp số: 66 ô tô.}$ $\\$ $\text{2/ 510 – 78 : 6}$ $\\$ $\text{= 510 – 13}$ $\\$ $\text{= 4497}$ $\\$ $\text{3/ Vì số dư lớn nhất mà chia cho 7 nên: số dư là 6.}$ $\\$ $\text{Số đó là:}$ $\\$ $\text{7 x 38 + 6 = 272}$ $\\$ $\text{Đáp số: 272}$

 2. Giải đáp:
   tổng 4 đội có số ô tô là : 
             4 x (18+16)= 128 ô tô 
   2 510 – 78 : 6 = 497 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )