Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh huyền BC. Kẻ DH vuông góc với AC ( H thuộc AC) Trên tia đối của tia HD lấy điểm K sao c

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh huyền BC. Kẻ DH vuông góc với AC ( H thuộc AC) Trên tia đối của tia HD lấy điểm K sao cho HK = HD. Kẻ DM vuông góc với AB ( M thuộc AB ) trên tia đối của tia MD lấy điểm N sao cho MN = MD. Chứng minh rằng A là trung điểm của NK.(LƯU Ý: VẼ HÌNH)
KHÔNG SAO CHÉP MẠNG

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    -Đây nha bạn nếu thấy hay cho mình xin ctlhn+ 5 sao mang về cho nhóm nha:>
     

    toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-diem-d-thuoc-canh-huyen-bc-ke-dh-vuong-goc-voi-ac-h-thuo

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )