Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A , số đo của góc ABC = 50 độ tính số đo góc ACB ( mk cần chụp và vẽ hình )

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông tại A , số đo của góc ABC = 50 độ
tính số đo góc ACB ( mk cần chụp và vẽ hình )

Comments ( 2 )

 1. Xét $\triangle ABC$ vuông tại A theo tính chất tổng ba góc của tam giác ta có :
  \hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180^o
  =>\hat{C}=180^o-\hat{A}-\hat{B}=180^o-90^o-50^o=40^o
  hay \hat{ACB}=40^o

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-so-do-cua-goc-abc-50-do-tinh-so-do-goc-acb-mk-can-chup-v

 2. Xét ΔABC ta có:
  hat{A} là góc vuông
  ->hat{C}=hat{A}-hat{B}
  ->hat{C}=90^o-50^o
  ->hat{C}=40^o

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-so-do-cua-goc-abc-50-do-tinh-so-do-goc-acb-mk-can-chup-v

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )