Toán Lớp 3: Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 7 thì được 14 và dư 6

Toán Lớp 3: Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 7 thì được 14 và dư 6

TRẢ LỜI

 1. Answer
  $\text{Gọi số cần tìm là}$ x
  $\text{Vì số đó chia cho 7 thì được 14 dư 6}$
  x : 7 = 14 (dư 6)
  x = 14 xx 7 + 6
  x = 98 + 6
  x = 104
  $\text{Vậy số cần tìm là}$ 104

  Trả lời

Viết một bình luận