Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 7 thì được 14 và dư 6

Toán Lớp 3: Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 7 thì được 14 và dư 6

Comments ( 2 )

 1. Answer
  $\text{Gọi số cần tìm là}$ x
  $\text{Vì số đó chia cho 7 thì được 14 dư 6}$
  x : 7 = 14 (dư 6)
  x = 14 xx 7 + 6
  x = 98 + 6
  x = 104
  $\text{Vậy số cần tìm là}$ 104

 2. Lời giải chi tiết:
  Gọi số đó là x
  Vì số đó chia cho 7 được 14 dư 6
  Nên x:7=14 (dư 6)
  x=14xx7+6
  x=98+6
  x=104
  Vậy số đó là 104

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan