Toán Lớp 3: Bình hỏi Minh:“ Năm nay chị bao nhiêu tuổi ” Minh đáp: “Năm nay mình nhiều hơn 5 tuổi nhưng ít hơn 7 tuổi. Mình kém chị mình 4 tuổi”.Hỏ

Toán Lớp 3: Bình hỏi Minh:“ Năm nay chị bao nhiêu tuổi ” Minh đáp: “Năm nay mình nhiều hơn 5 tuổi nhưng ít hơn 7 tuổi. Mình kém chị mình 4 tuổi”.Hỏi chị của Minh năm nay bao nhiêu tuổi ?

TRẢ LỜI

 1.                                                       $\text{Giải}$ 
                  $\text{Số nhiều hơn 5 nhưng ít hơn 7 là 6. Vậy tuổi của Minh là 6.}$
                                  $\text{Tuổi của chị Minh là: }$
                                  $\text{6 + 4 = 10 (tuổi)}$
                                            $\text{Đ/S: 10 tuổi.}$

  Trả lời
 2. Giải đáp :
  10 tuổi
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Nhiều hơn 5 tuổi và ít hơn 7 tuổi là 6 
  Vậy tuổi của Minh là 6
  Tuổi của chị Minh là: 
        6 + 4 = 10 (tuổi)
               Đáp số : 10 tuổi

  Trả lời

Viết một bình luận