Toán Lớp 8: Viết dưới dạng tích 1 đa thức : ( 2x + y )^2 – 1 @Hynn

Toán Lớp 8: Viết dưới dạng tích 1 đa thức : ( 2x + y )^2 – 1
@Hynn

TRẢ LỜI

Viết một bình luận