Toán Lớp 8: Cho hình vuông `ABCD`, `M` là trung điểm của `AB`. Gọi `P` là điểm đối xứng với `M` qua `B`, `N` là điểm đối xứng với `C` qua `B`. `a)`

Toán Lớp 8: Cho hình vuông ABCD, M là trung điểm của AB. Gọi P là điểm đối xứng với M qua B, N là điểm đối xứng với C qua B.
a) Chứng minh tứ giác MNPC là hình thoi
b) Chứng minh N đối xứng với D qua M
c) Gọi H là giao điểm của DB và NP. Tính tỉ số $\frac{NP}{HP}$ ?

TRẢ LỜI

 1. $\\$
  a,
  ABCD là hình vuông
  ->hat{DAB}=hat{ABC}=hat{BCD}=hat{CDA}=90^o
  hat{ABC}=90^o->AB\bot BC
  Hay MP\bot NC
  P đối xứng M qua B
  ->B là trung điểm của MP
  N đối xứng C qua B
  ->B là trung điểm của NC
  Tứ giác MNPC có :
  B là trung điểm của MP, NC
  -> MNPC là hình bình hành mà MP\bot NC
  -> MNPC là hình thoi
  b,
  MNPC là hình thoi
  ->B là trung điểm của MP, NC
  ABCD là hình vuông
  -> $AD//BC$ hay $AD//NB$ và AD=AB=BC=CD
  AD=BC, BC=BN
  -> AD=BN
  Tứ giác ADBN có :
  $AD//BN, AD=BN$
  -> ADBN là hình bình hành
  ->AB cắt DN tại trung điểm mỗi đường
  Mà M là trung điểm của AB
  ->M là trung điểm của DN
  ->D đối xứng N qua M
  c,
  Gọi K là trung điểm của HN
  \triangle DNH có :
  M,K là trung điểm của DN, NH
  ->MK là đường trung bình
  -> $MK//DH$ hay $MK//BH$
  \triangle MKP có :
  $BH//MK$ và B là trung điểm của MP
  ->H là trung điểm của KP
  -> HK=HP mà NK=HK
  -> HP=HK=NK mà HP + HK + NK=NP
  -> HP=1/3 NP
  -> (HP)/(NP)=1/3
  -> (NP)/(HP)=3/1=3
   

  Trả lời

Viết một bình luận