Toán Lớp 6: Chứng tỏ rằng các phân số sau tối giản với mọi số tự nhiên n : 2n + 3/ 4n + 8

Toán Lớp 6: Chứng tỏ rằng các phân số sau tối giản với mọi số tự nhiên n :
2n + 3/ 4n + 8

TRẢ LỜI

 1. Gọi ƯCLNN(2n + 3, 4n + 8) = d  (d ∈ NN**)
  Ta có:
  2n + 3 \vdots d
  => 4n + 6 \vdots d
  4n + 8 \vdots d
  => (4n + 8) – (4n + 6) \vdots d
  => 8 – 6 \vdots d
  => 2 \vdots d
  => d ∈ Ư(2)
  Mà d ∈ NN**
  => d ∈ {1 ; 2}
  Mặt khác: 2n + 3 là số lẻ
  => d = 1
  => Phân số (2n + 3)/(4n + 8) tối giản.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Giải:}$
  $\text{Để $\dfrac{2n + 3}{4n + 8}$ là phân số tối giản}$
  $\text{⇒ UCLN(2n+3;4n+8) = 1}$
  $\text{Gọi d là UCLN(2n+3;4n+8) }$
  \(\left[ \begin{array}{l}⇒ 2n + 3 \vdots d ⇒ 2(2n + 3) \vdots d ⇒ 4n + 6 \vdots d\\⇒ 4n + 8 \vdots d\end{array} \right.\) 
  $\text{⇒ 4n + 8 – (4n + 6 )$\vdots$ d ⇒ 2 $\vdots$ d}$
  $\text{⇒ d ∈ {1;2}}$
  $\text{Nhưng 2n + 3 là số lẻ}$
  $\text{⇒ $\dfrac{2n + 3}{4n + 8}$  tối giản}$
  $\text{⇒ Với mọi số n thì $\dfrac{2n + 3}{4n + 8}$ vẫn tối giản}$

  Trả lời

Viết một bình luận