Toán Lớp 3: 1. Thùng thứ nhất có 25 lit dầu thùng thứ hai có ít hoen thùng thứ nhất 10 lit dầu . Hỏi thùng thứ hai có bao nhiều lit dầu. 2. Lớp 2a

By Hồng

Toán Lớp 3: 1.
Thùng thứ nhất có 25 lit dầu thùng thứ hai có ít hoen thùng thứ nhất 10 lit dầu . Hỏi thùng thứ hai có bao nhiều lit dầu.
2.
Lớp 2a có 9 bạn nữ số bạn nam gấp hai lần số bạn nữ . Hỏi lớp 2a có bao nhiều các bạn nam
3
Viết một bình luận