Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: 1. Thùng thứ nhất có 25 lit dầu thùng thứ hai có ít hoen thùng thứ nhất 10 lit dầu . Hỏi thùng thứ hai có bao nhiều lit dầu. 2. Lớp 2a

Toán Lớp 3: 1.
Thùng thứ nhất có 25 lit dầu thùng thứ hai có ít hoen thùng thứ nhất 10 lit dầu . Hỏi thùng thứ hai có bao nhiều lit dầu.
2.
Lớp 2a có 9 bạn nữ số bạn nam gấp hai lần số bạn nữ . Hỏi lớp 2a có bao nhiều các bạn nam
3

Comments ( 2 )

 1. $#AS$
  Bài 1:
  Thùng thứ 2 có số lít dầu là:
         25 – 10 = 15 (l)
                   Đ/S: 15l dầu
  Bài 2:
  Lớp 2a có số các bạn nam là:
         9 xx 2 = 18 (bạn)
                   Đ/S: 18 bạn nam

 2. 1. Vì thùng thứ 2 có ít hơn thùng thứ nhất nên số lí dầu ở thùng thứ 2 là 
                   25-10=15 lít
  2. Vì số bạn nam gấp 2 lần bạn nữ nên lớp 2a có số bạn nam là
                       9*2=18 bạn
  Chú ý: ít hơn là trừ
             gấp đôi là nhân
                                             Chúc e học tốt
                                                   #thuongmai
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng