Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Trên kệ sách có 10 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lí và 6 cuốn sách Hoá a) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì b) Tính số cách lấy đư

Toán Lớp 12: Trên kệ sách có 10 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lí và 6 cuốn sách Hoá
a) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì
b) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách cùng một môn
c) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách khác môn( dùng phương pháp phần bù)

Comments ( 1 )

 1. a) Số cách lấy 2 cuốn sách bất kì trên kệ 24 quyển sách:
  $C_{24}^2 = 276$ cách
  b) Số cách lấy 2 cuốn sách Toán:
  $C_{10}^2 = 45$ cách
  Số cách lấy 2 cuốn sách Lí:
  $C_8^2 = 28$ cách
  Số cách lấy 2 cuốn sách Hóa:
  $C_6^2 = 15$ cách
  Số cách lấy 2 cuốn sách cùng một môn:
  $45 + 28 + 15 = 88$ cách
  c) Số cách lấy 2 cuốn sách khác môn:
  $276 – 88 = 188$ cách

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh