Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Một hình trụ có hai đường tròn đáy nằm trên một mặt cầu bán kính R và có đường cao bằng bán kính mặt cầu.diện tích toàn phần là?

Toán Lớp 12: Một hình trụ có hai đường tròn đáy nằm trên một mặt cầu bán kính R và có đường cao bằng bán kính mặt cầu.diện tích toàn phần là?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $S_{tp} = \dfrac{\pi R^2\left(2\sqrt3 + 3\right)}{2}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: $h = R$
  Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến đáy hình trụ: $d = \dfrac{R}{2}$
  Bán kính đáy: $r  =\sqrt{R^2 – d^2} = \sqrt{R^2 -\dfrac{R^2}{4}} = \dfrac{R\sqrt3}{2}$
  Diện tích toàn phần hình trụ:
  $S_{tp} = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi\cdot \dfrac{R\sqrt3}{2}\cdot R + 2\pi\cdot \left(\dfrac{R\sqrt3}{2}\right)^2$
  $\Leftrightarrow S_{tp} = \dfrac{\pi R^2\left(2\sqrt3 + 3\right)}{2}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )