Toán Lớp 12: Giả sử hàm $f$ có đạo hàm cấp $2$ trên $R$ thỏa mãn $f^{‘}(1)=-2$ và $f(1-x)+x^{2}f^{“}(x)=2x$ với mọi $x ∈R$. Tích phân $\int\limits^1

Toán Lớp 12: Giả sử hàm $f$ có đạo hàm cấp $2$ trên $R$ thỏa mãn $f^{‘}(1)=-2$ và $f(1-x)+x^{2}f^{“}(x)=2x$ với mọi $x ∈R$. Tích phân $\int\limits^1_0 {xf^{‘}(x)} \, dx$

TRẢ LỜI

Viết một bình luận