Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Cho hàm số f(x)=1/3x mũ 3 +2x bình +(m+1).x+5,tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên R Giải giúp em với ạ????

Toán Lớp 12: Cho hàm số f(x)=1/3x mũ 3 +2x bình +(m+1).x+5,tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên R
Giải giúp em với ạ????

Comments ( 2 )

 1. $f'(x)=x^2+4x+(m+1)$
  Để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$:
  $\Delta’\le 0$
  $\to 2^2-(m+1)\le 0$
  $\to -m+3\le 0$
  $\to m\ge 3$

 2. Giải đáp:
  $m\geqslant 3$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad f(x) = \dfrac13x^3 + 2x^2 + (m+1)x + 5$
  $\Rightarrow f'(x)= x^2 + 4x + m +1$
  Hàm số đồng biến trên $\Bbb R$
  $\Leftrightarrow\Delta_{f'(x)}’ \leqslant 0$
  $\Leftrightarrow 4 – (m+1) \leqslant 0$
  $\Leftrightarrow m \geqslant 3$
  Vậy $m\geqslant 3$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )