Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Câu 13: Các mặt của khối 12 mặt đều là những đa giác nào? A. Tam giác đều B. hình vuông C. ngũ giác đều D. lục giác đều Câu 14:

Toán Lớp 12: Câu 13: Các mặt của khối 12 mặt đều là những đa giác nào?
A. Tam giác đều B. hình vuông C. ngũ giác đều D. lục giác đều
Câu 14: Các mặt của khối 20 mặt đều là những đa giác nào?
A. Tam giác đều B. hình vuông C. ngũ giác đều D. lục giác đều
Câu 15: Khối bát diện đều có bao nhiêu đỉnh?
A. 6 đỉnh B. 8 đỉnh C. 10 đỉnh D. 12 đỉnh
Câu 16: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu đỉnh?
A. 12 đỉnh B. 16 đỉnh C. 20 đỉnh D. 24 đỉnh
Câu 17: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Tâm các mặt của hình bát diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều
B. Tâm các mặt của một hình bát diện đều là các đỉnh của một hình bát diện đều
C. Tâm các mặt của một hình 12 mặt đều là các đỉnh của một hình 12 mặt đều
D. Tâm các mặt của một hình 20 mặt đều là các đỉnh của một hình 20 mặt đề
Câu 18: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?
“Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một….”
A. Hình 12 mặt đều C. Hình lập phương
B. Hình bát diện đều D. Hình tứ diện đều
Câu 19: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?
“Trung điểm các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của một….”
A. Hình tứ diện đều C. hình bát diện đều
B. Hình lập phương D. hình 12 mặt đều
Câu 19: Điền vào chỗ trống cụm từ nào cho dưới đây để được một mệnh đề đúng?
“Trung điểm các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của một….”
A. Hình tứ diện đều C. hình bát diện đều
B. Hình lập phương D. hình 12 mặt đều

Comments ( 2 )

 1. Câu 13: C. ngũ giác đều 
  Các mặt của khối 12 mặt đều là ngũ giác đều 
  Câu 14: A. Tam giác đều
  Các mặt của khối 20 mặt đều tam giác đều
  Câu 15: A. 6 đỉnh
  Khối bát diện đều có 6 đỉnh
  Câu 16: A. 12 đỉnh
  Khối 20 mặt đều có 12 đỉnh
  Câu 17:A. Tâm các mặt của hình bát diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều
  Câu 18 :B. Hình bát diện đều
  Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một hình bát diện đều
  Câu 19 C.hình bát diện đều
  Trung điểm các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình bát diện đều
  #leeminho

 2. câu 13 là
  Các mặt của khối 12 mặt đều là những ngũ giác đều
  câu 14 là
  Các mặt của khối 20 mặt đều là những tam giác đều
  câu 15 là
  Khối bát diện đều có 6 đỉnh.
  câu 16 là
  Khối 20 mặt đều thuộc loại (3 ;5), nên ta có 3.20 = 5d, suy ra d = 12
  câu 17 là 
  Tâm các mặt của hình bát diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều
  câu 18 là
  “Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một hình bát diện đều”
  câu 19 là
  “Trung điểm các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình bát diện đều”.
  câu 20 là
  “Tồn tại hình đa diện đều mà các mặt của nó là những ngũ giác đều. Đó chính là khối mười hai mặt đều.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )