Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: một lớp học có 30 sinh viên, trong đó có 5 ssinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 10 sinh viên tốt nghiệp loại khá, 10 sinh viên tốt nghiệp

Toán Lớp 11: một lớp học có 30 sinh viên, trong đó có 5 ssinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 10 sinh viên tốt nghiệp loại khá, 10 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình, còn lại là sinh viên yếu. Chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên.
a) tính xác suất chọn được cả 3 sinh viên tốt nghiệp loại yếu
b) từ 3 sinh viên đó lại chọn một sinh viên. tính xác suất để chọn được sinh viên tốt nghiệp loại giỏi

Comments ( 1 )

 1. a,
  Chọn $3$ sinh viên bất kì có $C_{30}^3$ cách 
  Chọn $3$ sinh viên yếu có $C_{30-5-10-10}^3=C_5^3$ cách 
  $\to P=\dfrac{C_5^3}{C_{30}^3}=\dfrac{1}{406}$
  b,
  Nếu không chọn được sinh viên giỏi nào: có $C_{30-5}^3=C_{25}^3$ cách 
  $\to$ chọn ít nhất $1$ sinh viên giỏi có $C_{30}^3-C_{25}^3$ cách 
  $\to P=\dfrac{C_{30}^3-C_{25}^3}{C_{30}^3}=\dfrac{88}{203}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Lan