Toán Lớp 11: Mn giúp mình vs ạ Trên kệ sách có 10 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lí và 6 cuốn sách Hoá a) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì b) T

Toán Lớp 11: Mn giúp mình vs ạ
Trên kệ sách có 10 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lí và 6 cuốn sách Hoá
a) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì
b) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách cùng một môn
c) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách khác môn( dùng phương pháp phần bù)

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Mn giúp mình vs ạ Trên kệ sách có 10 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lí và 6 cuốn sách Hoá a) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì b) T”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
     Ta có: tổng số sách có trên giá là 10+8+6 = 24
     a,  lấy được 2 cuốn bất kì có: C$\frac{2}{24}$  cách
     b,  Lấy 2 cuốn sách cùng một môn 
          Môn Toán: C$\frac{2}{10}$ 
          Môn Lí     : C$\frac{2}{8}$ 
          Môn Hóa : C$\frac{2}{6}$ 
    ⇒ Có tất cả C$\frac{2}{10}$ + C$\frac{2}{8}$  + C$\frac{2}{6}$ 

Viết một bình luận