Toán Lớp 8: Tìm số cạnh của một đa giác biết số đường chéo hơn số cạnh là 42

Toán Lớp 8: Tìm số cạnh của một đa giác biết số đường chéo hơn số cạnh là 42

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm số cạnh của một đa giác biết số đường chéo hơn số cạnh là 42”

  1. $\text{Sô đường chéo của đa giác là: n (n – 3) : 2}$ $\\$ $\text{Theo đề bài ta có:}$ $\\$ $\text{n (n – 3) : 2 = n + 42}$ $\\$ $\text{n (n – 3) = 2n + 84}$ $\\$ $\text{n² – 5n = 84}$ $\\$ $\text{n² – 2. 2,5 + (2,5)² = 84 + (2,5)²}$ $\\$ $\text{(n – 2,5)² = 90,25}$ $\\$ $\text{=> n – 2,5 = 9,5 (n > 0)}$ $\\$ $\text{=> n = 12}$ $\\$ $\text{Vậy đa giác có 12 cạnh}$
     

Viết một bình luận